Statut

Statut Stowarzyszenia „Cives Conscii”

Rozdział
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie „Cives Conscii”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Bochnia.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną, legitymację członkowską, emblemat i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 8

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

a. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

b. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

c. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

d. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

e. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

f. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

g. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),

h. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

i. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),

j. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

k. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),

l. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),

m. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),

n. badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),

o. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

p. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

r. wydawanie książek (PKD 58.11.Z)..

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

– propagowanie idei zmierzających do umacniania demokracji, wolności obywatelskiej, praworządności, wolności gospodarczej oraz patriotyzmu,

tworzenie i propagowanie inicjatyw zachęcających społeczeństwo do licznego udziału w wyborach i referendach,

działanie związane z podnoszeniem świadomości społecznej w zakresie wpływu jednostki na społeczeństwo oraz społeczeństwa na jednostkę,

działanie na rzecz wszechstronnej edukacji z zakresu zdrowia, szkolnictwa, prawa oraz innych obszarów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa,

rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności obywateli na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałania patologiom społecznym,

wdrażanie inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnienia edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej i sportu,

uczestniczenie w imprezach sportowych, warsztatach edukacyjnych, szkoleniach,

organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz sportowych,

realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

prowadzenie działalności edukacyjnej,

organizowanie wydarzeń tematycznych połączonych z propagowaniem sportu, literatury, sztuki,

organizowanie spotkań autorskich z twórcami sztuki filmowej, literackiej,

organizowanie spotkań ze znanymi postaciami sceny politycznej, kulturalnej, sportowej,

organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

organizowanie wydarzeń ogólnopolskich i lokalnych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może posiadać członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia deklaracji.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnej deklaracji.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. regularnego opłacania składek.

§ 17

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. wykluczenia przez Zarząd:

z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy,

z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej

§ 22

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Dopuszcza się zawiadomienia pocztą elektroniczną lub sms, po wyrażeniu pisemnej zgody przez członka stowarzyszenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie godziny od terminu pierwszego zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 60 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 25

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu lub zebraniu założycielskim Stowarzyszenia.

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dziewięćdziesiąt dni kalendarzowych. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Dopuszcza się posiedzenia Zarządu z wykorzystaniem środków teleinformatycznych (wideokonferencja, wideoczat itp.)

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji lub na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. Dopuszcza się posiedzenia Komisji Rewizyjnej z wykorzystaniem środków teleinformatycznych (wideokonferencja, wideoczat itp.)

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez Zarząd w okreśolnym terminie

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 29

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d. dochody z majątku stowarzyszenia

e.dochody z prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli jest prowadzona).

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd do kwoty 10.000,00 zł. miesięcznie samodzielnie, powyżej tej kwoty Walne Zgromadzenie.

Sposób reprezentacji

§ 30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 19 lutego 2022r..

 

 

 

Statut Stowarzyszenia „Cives Conscii”

Skip to content